Adresse: Breiteig, 6141 Rovde
Telefon: 904 10 242
E-post: post@breiteig-fjordsenter.no
Orgnr: 991704892 mva

Geologisk rådgiving

Evaluering ifm. planarbeid utført etter NVE sine retningslinjer;

Flaum og skredfare i arealplaner                        

 • Verifisere behov for geologisk utredning
 • Tolking av geologiske kart; aktsomhetskart, faresonekart, løsmassekart, berggrunnskart og hendelseskart
 • Tolking av topografiske kart og digitale terrengmodeller
 • Tolking av flyfoto og satelittdata
 • Tolking av bergrunnsgeologiske kart
 • Tolking av kvartærgeologiske kart
 • Meteorologiske data
 • Vurdering av historisk kildemateriale, hendelsekart, skrednett, kirkebøker,  bygdebøker, avisarkiv, muntlige overleveringer
 • Feltbefaring med dokumentering av geologiske forhold 
 • Rapport

Geologisk verifisering ved akutte situasjonar

 • Skred 
 • Steinsprang
 • Ustabile løsmasser

      Referanser

      Ta kontakt